புதன், 14 செப்டம்பர், 2022

அனுபவம் #,அவமானம்#மனம்#

 தென்றலைத் தீயாக்கி ,தீன் சுவைத்,

தேன் வதையை நஞ்சாக்கி.-பன்பற்ற

வஞ்சகர் கூட வாழ்வது வாழ்வல்ல,

கொஞ்ச நொடியாகும் நில்லாதே.


எதிர்பார்ப்புகள் தவிடு பொடியானால்,

எதிர்காலம் எப்பொழுதும்  கேள்விக்குறி-சதிராடும்

நெஞ்சே, எது வந்தபோதும்,கலங்காதே,

கொஞ்சமும் அசையாதே, விலகியே, போ!


உறவுகள் கலைந்து,உணர்வுகள் தொலைந்து,

துறவிகள் போல வாழும், மணிதா!-மரபுகள்

மறந்து,பண வரவுகள் தேடி, உந்தன்

சிறப்புகள்  மறந்து, சிரிக்காதே செல்.


பணம் ஒன்றுதான் பாக்கிய மென்று,

பிணமாக மாறிவிட்ட  மகா  பதரே, -குணம்

ஒன்று  குறைகின்றதே, செல்லாது

உன்வாழ்வு, சிறக்காது  பார். 


#அனுபவம் #,அவமானம்#மனம்# வெளிப்பாடு#
தாய்.

 தாய் தமக்கு ஒப்பில்லை தாரணியில் எப்பொருளும்
சேய் நம்மைச் சீராட்டி செந்நீரைப் பாலாக்கி,
வாய் வழியாய்த் தாமூட்டி வாழ்விக்கும் தெய்வமொன்று,
தாய்போலும் உண்டாமோ, தான்.
,

 

பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.!!! (13-09-2022.)

பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.!!!
          (13-09-2022.)வாழ்த்துவதற்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை,!
வந்த வார்த்தைகளை   வடித்திட முடியவில்லை!
பேரெடுத்து நீ வாழ,பெரிதாக வணங்குகிறோம்,
பார் போற்ற நீவாழ்வாய், பல்லாண்டு!

அன்புடன்,
அக்கா,அத்தான்.