வியாழன், 11 மார்ச், 2010

யாகூவும் நானும்.எனது "ஊர்பெயரைக் காணோமுங்க"என்ற பதிவில்,அதைப் படியாதவர்கள் முதலில் அதைப் படியுங்கள்.வரைபடத்தில் வட கிழக்கு மாகாணத்தில் காணப்படும் தலை நகரங்களின் பெயர்களை ஆங்கிலத்தை அகற்றிவிட்டு,சிங்களப் பெயர்களை இட்டிருந்த்தது.இது சம்பந்த்தமாக யாகூவுக்குச் செய்த முறைப்பாட்டுக்கு,பதில் கடிதம் கிடைத்தது.அதை பத்தும் பலதும் வாசகர்களுக்குச் சமர்ப்பித்துள்ளேன்.வாசித்துப் பார்த்து உங்கள் கருத்தைக் கூறுங்கள் 

RE: Live Traffic Questions (KMM163957252V63635L0KM)‏
அனுப்புநர்:கண்டுமணி வேலுப்பிள்ளை உருத்திரா (kvrudra@hotmail.com)
அனுப்பப்பட்டது:11 மார்ச் 2010 04:54:44
பெறுநர்:maps-feedback@cc.yahoo-inc.com
Cc:email@manyandten-rudra.blogspot.com
தங்களின் மின் அஞ்சல் மடலுக்கு,நன்றிகள்!
பல கோடித் தமிழ் மக்கள உங்கள் நிறுவனத்தின் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை நீங்கள்,மீண்டும் கட்டி எழுப்பியுள்ளீர்கள்.உங்களின் பொறுப்பு வாய்ந்த பதிலுக்கு, நன்றிகள்,

நான் தங்களின் மின் அஞ்சல் தளத்தில் ஒரு நீண்டகால உறுப்பினர்,தமிழ் மக்கள் எல்லோரும் முதல் கண்ட மின்னஞ்சல்  தளம்,இன்றுவரையிலும் 
நாங்கள் அதைக் கைக்கொள்கிறோம்,மீண்டும் இப்படியான தவறுகள் இடம் பெற்று தங்கள்,தளத்தின் நன்மதிப்பைக் கெடுப்பதற்கு இடம் கொடுக்கவேண்டாம் என்று தயவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்,

இலங்கை வரைபடம் சம்பந்தமாக தரவுகள்,உங்களது தளத்திலேயே அதிகம் உள்ளது,சரி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

அன்புடன்!...

கண்டுமணி வேலுப்பிள்ளை உருத்திரா  

> Date: Tue, 9 Mar 2010 12:54:43 -0800
> To: kvrudra@hotmail.com
> Subject: Re: Live Traffic Questions (KMM163957252V63635L0KM)
> From: maps-feedback@cc.yahoo-inc.com
>
> Hello,
>
> Thank you for writing to Yahoo! Maps.
>
> I understand that you are unable to find the locations within Yahoo!
> Maps. I apologize for the inconvenience this has caused you.
>
> At this time, it would help us greatly if you could provide a more
> detailed description of the issue. Please include the following
> information.
>
> - The Complete address along with the city, state and the zip code
> - The Exact issue for which you need assistance
> - Any other feedback/ observation that you think can help resolve the
> issue
>
> Once we have the information, we will be able to help, troubleshoot your
> issue.
>
> We look forward to your reply.
>
> Thank you again for contacting Yahoo! Maps.
>
> Regards,
>
> Dean
>
> Yahoo! Maps Customer Care
> Maps Feedback
>
> For assistance with all Yahoo! services, please visit:
>
> http://help.yahoo.com/
>
> New and Improved Yahoo! Mail - better than ever!
>
>
>
> Original Message Follows:
> -------------------------
>
> Mail-Id:
> w1.help.ch1.yahoo.com-/l/us/yahoo/maps/general.html-1268145624-2664
>
> 1. What is your name and Yahoo! ID?
> ------------------------------------
> Name: K.V.Rudra
>
> Yahoo! ID: kvrudra
>
> 2. What is your email address?
> -------------------------------
> Email Address: kvrudra@hotmail.com
>
> 3. What are you writing about?
> -------------------------------
> Subject: Live Traffic Questions
>
> 4. What is the address you are trying to map?
> ----------------------------------------------
> where is the Batticaloa? This city is very ancient city,in
> Srilanka. what happened to this name?
> Not only Batticaloa,There is
> another,Vavuniya,Trincomalee,Kalmunai,Jaffna,and Mannar also. check
> your old map and correct it Please,
>
> 5. Destination Address for Driving Directions issues
> -----------------------------------------------------
> Batticaloa,Trincomalee,Mannar,Jaffna,Vavuniya,Kalmunai.
>
> 6. Enter additional information here:
> --------------------------------------
> PLease,correct the error and inform to this e-mail.
>
> While Viewing:
>
> Last URL: ://
>
> Form Name: http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/maps/general.html
>
> Yahoo ID: kvrudra : Yahoo id from cookie
> "https://amt.yahoo.com/amt/dosearch?.token=zHdLFs5Mzehbk9etQlRzExlF.WLMf
> QgefHtghgo-"
>
>
> Other ID:
>
> Machine: Unknown
>
> OS: unknown
>
> Browser: Default Browser 0
>
> REMOTE_ADDR: 112.135.13.52
>
> REMOTE_HOST: 112.135.13.52
>
> Date Originated: Tuesday March 9, 2010 - 06:40:24
>
> Cookies: disabled
>
> AOL: no
>
> -------
>
>


அன்புடன்.!.......

உயிரினங்களின் உறவு!
"யாரப்பா? தூக்கத்தைக் கெடுக்கிறது?"

"சரியான, குளிரா,இருக்குது"  


"சரி! இப்ப, பார்க்கலாம் ?

"அச்சாக், குட்டி!  

எப்படி? இருக்கு?

நல்லா இருக்கிறதா,படங்கள், வெளி நாட்டு,இறக்குமதி. ஒற்றுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக,
இருப்பதுபோல்,இருந்தது.உங்க மனதில் தோன்றுவதை, பின்னூட்டமாக இடுங்க,.அன்புடன்!......