சனி, 5 நவம்பர், 2016

இலங்கை கல்விநிருவாக சேவை பிரமணக் குறிப்பு

இலங்கை கல்விநிருவாக சேவை பிரமணக் குறிப்பு இல்ங்கையரசால் வெளியிடப்பட்ட 2015ற்கு ஏற்படுத்தப் பட்ட  பின்னரான  வர்த்த மாணி அறிவித்தல்

தகைமைகள்,பொருத்தமானவர்கள் சம்பளம் பரீட்சசை விதிமுறைகள்  விண்ணப்பப் படிவம் போன்றவற்றையும்  மேலும் ஏனைய சகல விடயங்களையும் அறிந்து கொள்ள    
இணைப்பைப் பெற இங்கு செல்லவும்
இலங்கை கல்விநிருவாக சேவை பிரமணக் குறிப்பு