ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2011

சனிவாரி வழங்கத் தொடங்கினால்,எவரால் தடுக்க முடியும்!.....

சனிவாரி வழங்கத் தொடங்கினால்,எவரால்  தடுக்க முடியும்!.....

சனிக் கிரகத்தின் பெருமையையும், அதன் காரகத்துவத்தையும்,சனியின் பார்வையால்,உண்டாகும் நன்மை தீமைகளையும்,விளக்கியுள்ளார்,ஆசிரியர் 
திருவோணம் வாசித்துப் பயன் பெறுங்கள்.நன்றி,வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம்.