வெள்ளி, 18 பிப்ரவரி, 2011

வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்.

பல் குத்தும் ஈக்கிலை வைத்து, புதுமையான படைப்புகள்.திறமை மட்டும் போதாது, பொறுமையும், மிக அவசியம். எப்படி இருக்கிறது? எம்மால் பார்த்துக் கூட,வரையமுடியாது.மின் அஞ்சலில் வந்தது.