வெள்ளி, 7 அக்டோபர், 2016

இலங்கையின் வரலாறு
இலங்கையின் வரலாறு விருப்பமானவர்கள் இந்த லிங்கிற்குச் சென்று படிக்கலாம்.கேள்வி பதில்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது

படிப்பதற்கு இங்கு செல்லவும்  

அடா லவ்லேஸ்

அடா லவ்லேஸ் இங்கிலாந்து நாட்டுக் கணிதவியலாளர் ஆவார். சார்லஸ் பாப்பேஜின் அனலிடிக்கல் இஞ்சின் என்னும் கருவி  முதன்  முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணனி (computer)  ஏற்கக்கூடிய படிமுறைத் தீர்வு ஒன்றை எழுதினார். இதனால் உலகின் முதல் கணினி மொழி நிரலாளராகக் கருதப்படுகிறார்.
ஓவியர்: ஆல்பிரட் எட்வர்ட் சலோன்