சனி, 6 மார்ச், 2010

ஐந்து வயதுச் சிறுவனின் அறிவு.!ஐந்து வயதுச் சிறுவனின் அறிவு.!

இது நமது தேசத்துக் கதையல்ல,மின் அஞ்சலில் வந்த கதை, மேல் நாட்டுக் கதை,காசு கொடுத்து பாசத்தை வாங்க வேண்டிய பிள்ளைகளின் நிலை.வெளி நாடு,வெளி நாடு என்று இங்கிருந்து ஆலாய்ப் பறப்பவர்களுக்கும்,வெளிநாட்டு வாழ்க்கைகளில் தாய்பிள்ளைப் பாசம் எவ்வளவு இடை வெளியை உண்டாக்குகிறது.சிறு பிள்ளைகளின் மனதில் எவ்வகையான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியுள்ளது என்பதை விளக்கும் ஒரு சிறிய கதை.ஐந்து வயதுச் சிறுவன் தனது தாயுடன் மதிய உணவைப் பகிர்ந்து,தனது தாயுடன் அன்பைப் பகிர்வதற்கு எடுக்கும் முயற்சி பற்றிய கதை.தனது பிளைகளுடன் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத? தாய், எப்படி?தனது பாசத்தைப் பகிர முடியும்?

இலகுவான ஆங்கிலத்தில் தான் கதையுள்ளது,நமது ஆங்கிலத்தையும் தூசு தட்டுவதற்கும்,ஒரு சந்தர்ப்பம்,முயற்சி செய்யுங்கள்,முடிந்தால் இரண்டுவரி பின்னூட்டமிடுங்கள்.

நன்றி: யோகன் அருணாசலம்,பாரீஸ்  

Can I Borrow RM 25? 
A woman came home from work late, tired and irritated, to find her 5-year old son waiting for her at the door.

SON: 'Mummy, may I ask you a question?'

MUM: 'Yeah sure, what it is?' replied the woman.

SON: 'Mummy, how much do you make an hour?'

MUM: 'That's none of your business. Why do you ask such a thing?' the woman said angrily.

SON: 'I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?'

MUM: 'If you must know, I make RM 50 an hour.'

SON: 'Oh,' the little boy replied, with his head down.

SON: 'Mummy, may I please borrow RM 25?'

The mother was furious, 'If the only reason you asked that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed. Think about why you are being so selfish. I don't work hard everyday for such childish frivolities.'

The little boy quietly went to his room and shut the door.

The woman sat down and started to get even angrier about the little boy's questions. How dare he ask such questions only to get some money?

After about an hour or so, the woman had calmed down, and started to think:

Maybe there was something he really needed to buy with that RM 25 and he really didn't ask for money very often 
The woman went to the door of the little boy's room and opened the door.

'Are you asleep, son?' She asked.

'No Mummy, I'm awake,' replied the boy.

'I've been thinking, maybe I was too hard on you earlier' said the woman. 'It's been a long day and I took out my aggravation on you. Here's the RM 25 you asked for.'

The little boy sat straight up, smiling. 'Oh, thank you Mummy!' he yelled. Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.

The woman saw that the boy already had money, started to get angry again.

The little boy slowly counted out his money, and then looked up at his mother.

'Why do you want more money if you already have some?' the mother grumbled.

'Because I didn't have enough, but now I do,' the little boy replied.

'Mummy, I have RM 50 now. Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow. I would like to have dinner with you.' 


The mother was crushed. She put his arms around her little son, and she begged for his forgiveness. 


It's just a short reminder to all of you working so hard in life. We should not let time slip through our fingers without having spent some time with those who really matter to us, those close to our hearts. Do remember to share that RM 50 worth of your time with someone you love. 


If we die tomorrow, the company that we are working for could easily replace us in a matter of hours. But the family & friends we leave behind will feel the loss for the rest of their lives. 


Please don't break this even if you only send it to one person. Thanks 

 அன்புடன்,!..