புதன், 16 பிப்ரவரி, 2011

உலகிலேயே பெரிய பாலம்.

மின் அஞ்சலில் வந்த படங்கள்,நீங்களும் பாருங்கள். உலகத்திலேயே மிகப் 
பெரிய பாலம்,பிரான்சின் தெற்குப் பகுதியில் 14ந் திகதி டிசம்பர் மாதம் 2004ஆம்
ஆண்டில் திறந்து வைக்கப் பட்டது.நம்ம நாட்டில கட்டினால் பாலத்தைவிட பெரிதாக ஊழல் இருக்கும்.   

The Millau Viaduct (French: le Viaduc de Millau) is a cable stayed road bridge that spans the valley of the River Tarn near Millau in southern France. Designed by British master-architect Lord Foster in collaboration with French bridge engineer Michel Virlogeux, it is the tallest vehicular bridge in the world, with one piers summit at 1,118 ft (341 metres), slightly higher than the Eiffel Tower and only 132 ft (40 m) shorter than the Empire State Building.
Worlds tallest vehicular bridge
The Millau Viaduct (French: le Viaduc de Millau) is a cable stayed road bridge that spans the valley of the River Tarn near Millau in southern France. It was formally opened on 14 December 2004 and opened to traffic on 16 December 2004. Designed by British master-architect Lord Foster in collaboration with French bridge engineer Michel Virlogeux, it is the tallest vehicular bridge in the world, with one piers summit at 1,118 ft (341 metres), slightly higher than the Eiffel Tower and only 132 ft (40 m) shorter than the Empire State Building.