ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2023

பொங்கல் வாழ்த்துகள்...!

 


                                  


அன்பு பெருக,அறிவுவளர,இனிவரும்

துன்பம்  அருக,தூய உறவு தொடர--மனதில்

இன்பம் பொங்கும் இந்த இனிய நன்நாளில்

இறைவன் அருள், என்றும் துணைபுரியட்டும்.