புதன், 5 ஏப்ரல், 2017

இனிவரும் நூற்றாண்டுகளுக்கு அந்த தலைவனின் தத்துவங்களே தமிழினத்தின் வழித்தடம்.!

இனிவரும் நூற்றாண்டுகளுக்கு அந்த தலைவனின் தத்துவங்களே தமிழினத்தின் வழித்தடம்.!: இந்த நேரத்தில் எத்தனை தடுத்தும் இந்த நிகழ்வு நினைவுக்கு.

பதவிக்காக கொழும்பில் நாக்கு வழிக்கும் அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யார்?

பதவிக்காக கொழும்பில் நாக்கு வழிக்கும் அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யார்?: கேவலம் பிரதேச அபிவிருத்திக் குழு தலைமைக்கும் மாவட்ட அபிவிருத்திக்.

சட்டிக்குள் இருந்து அடுப்புக்குள்ளே விழுந்த முஸ்லிம் சமூகம்

சட்டிக்குள் இருந்து அடுப்புக்குள்ளே விழுந்த முஸ்லிம் சமூகம்: சுஐப் எம் காசிம்-
வில்பத்து சரணாலயத்தை விரிவு படுத்தி வன.

தனியார் பேருந்துகளின் சட்ட மீறல்களால் வந்த வினை அதிகரித்த தண்டப்பணம்

தனியார் பேருந்துகளின் சட்ட மீறல்களால் வந்த வினை அதிகரித்த தண்டப்பணம்: வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிலிருந்து தென்பகுதிக்கிடையில்.