சனி, 14 ஜனவரி, 2017

தமிழனின் தைப் பொங்கல்

 தமிழனின் தைப் பொங்கல்
ஊணமாகிப் போன  உரிமை!
ஈனமாகிப் போன இனம்! 
தானமாகிப் போன இடம் !
வீணாகிப் போன விளைச்சல்!  
நானாக வாழ நம்பிக்கை! 
தேனாக இனிக்கும் பொங்கல்!