திங்கள், 21 நவம்பர், 2022

கூடா நட்பு

கூடா நட்பு.கூடா நட்பு.

திருக்குறள். 821

அதிகாரம் 83.

கூடாநட்பு.


சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை

நேரா நிரந்தவர் நட்பு.


உள்ளத்தால் உறவு கொள்ளாது.உலக ஒப்புக்கு, உறவு கொள்பவர்கள், சரியான

சந்தர்பங்கள்  கிடைக்கும்போது,தூக்கி எறிவதற்கும் தயங்க மாட்டார்கள்.#திருக்குறள்#.கூடா நட்பு #அதிகாரம்#