வெள்ளி, 18 மார்ச், 2011

தண்ணீர் அடிக்கும் ஜப்பான்....

அணு உலையைக் குளிரவைக்க தண்ணீர் தெளிக்கும் ஜப்பான்.அவசியம் ஏற்பட்டால்,அமெரிக்க உதவியை நாடவும் திட்டம்.காணொளியைப் 
பார்க்கவும்.
The Efforts to Cool Down the Nuclear Reactor

கிழக்குமாகான (மட்டக்களப்பு மாவட்டம்) உள்ளூராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் -2011


ஏறாவூர் U .C ..தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக .    

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------06 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------02  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -03 ----------------01   
அங்கத்தவர்
 

ஓட்டமாவடி P .S..தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக 

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி --------------07 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -03 ----------------------01   
அங்கத்தவர்
தமிழ்மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் -௦௦00
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி----------௦௦00

காத்தான்குடி U .C .
.தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக .

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி --------------06 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -01 ----------------------02   
அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ------------------௦௦00

ஏனைய இடங்களில் தேர்தல் நடை பெற வில்லை.

கிழக்கு மாகாண (திருகோண மலை மாவட்டம்) உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் -2011


திருகோணமலை U .C .தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக
 

இலங்கைத்  தமிழரசுக் கட்சி---06  அங்கத்தவர்
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------02 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------01  அங்கத்தவர்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி -01 அங்கத்தவர்.

மூதூர் P .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

இலங்கைத்  தமிழரசுக் கட்சி---03  அங்கத்தவர்
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------07 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------01  அங்கத்தவர்
 
வெருகல் P .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

இலங்கைத்  தமிழரசுக் கட்சி---05  அங்கத்தவர்
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------01 அங்கத்தவர்
தமிழ் மக்கள் விடுததலைப் -- -01 அங்கத்தவர்.

கிண்ணியா U
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

இலங்கைத்  தமிழரசுக் கட்சி---00  அங்கத்தவர்
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------05 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -01 --------------01   
அங்கத்தவர்

கிண்ணியா P
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------05 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------02  அங்கத்தவர்

மொறாவேவ 
 P
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------06 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------03  அங்கத்தவர்

கோமரங்கடவெல 
P
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------08 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------01  அங்கத்தவர்


பதவி ஸ்ரீ புர 
P
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.
 
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------06 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -01 --------------01   
அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -02 --------------01   
அங்கத்தவர்

தம்பலகமுவ 
 
P
 .C  தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக.
 
ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------06 அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -----------03  அங்கத்தவர்