புதன், 12 அக்டோபர், 2016

இன்சுலின் செடியை வீட்டில் வளர்த்து சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தலாம்..! - வில்லங்க செய்தி

இன்சுலின் செடியை வீட்டில் வளர்த்து சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தலாம்..! - வில்லங்க செய்திஉலகத்தில் இமயம் பெரிது
கண்டுபிடிப்பு!
 உலகம்,  இருப்பதில்  பெரிது
பொது அறிவு !

ஆனாலும்,
ஆகாயம் அதைவிடப் பெரிது
ஆன்மீகம்!

என்ன பெரிதாக இருந்தால்
எனெக்கென்ன?

என்
அம்மாவின் முன்னால்
இவையெல்லாமே
சிறிசு.