வியாழன், 27 ஆகஸ்ட், 2009

இலங்கைச் சரித்திரம் -16


Posted by Picasaதட்டிப் பறிப்பது என்பது அவர்களது கருவிலே உருவானது  என்பது,இதை வாசித்துப்
பார்க்கும் போது எல்லோருக்கும் விளங்கும்.கற்பனைக் கதைகளைத் தவிர்த்து,நிஜம்
என்னவென்று,அறிய தொடர்ந்து வாசியுங்கள். உங்கள் சிந்தனையில் தோன்றுவதை பின் நூட்டமாக இடுங்கள், பக்கம் 17 ற்கு இங்கு