புதன், 1 மார்ச், 2017

Difficult Percentage Problems Solved in 10 Seconds

Difficult Percentage Problems Solved in 10 Seconds


Ques 1. B as a % of A is equal to A as a % of (A+B). Find B as a % of A.

Solution:

→B/A = A/ (A+B)
→Assume, B = Ax (B is some percent of A. So consider that some percent as ‘x’.)
→Ax/A = A/(A+Ax)
→X=1/(1+x)
→X^2+ X -1 = 0
→Solving the above equation, we get 0.62(consider only positive terms),
    So the answer is 62%.


Ques 2. If the price of petrol increased by 25% and Raj intends to spend only an additional 15% on petrol, by how much will he reduce the quantity of petrol purchased?


Solution:


→Reduction = (% increased - % additional)/ (100 + % increased)
→Reduction in litres = (25-15)/ (100+25) = 8 litres


Ques 3. A candidate who got 20% marks fails by 10 marks but another candidate who gets 42% marks get 12% more than the passing marks. Find the maximum.

Solution:

→42% - 12% = 30% (Actual pass mark)
→30% of x – 20% of x = 10
→10% of x = 10
→X = (10*100)/10 = 100 Maximum mark 

Ques 4. Peter got 30% of the maximum marks in the examination and failed by 10 marks. However, Paul who took the same examination got 40% of the total marks and got 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks in the examination? 


Solution:

→Difference of % of marks obtained = difference of the mark obtained
→40% of x - 30% of x = 15 – (-10)
→10% of x = 25
→X = 25*100/10 = 250 (maximum marks)
→Passing marks = 30% of 250 + 10 = 85%

Ques 5. In an election between two candidates, a person who got 58% of total votes won the election by a majority of 960. Find the total number of votes.

Solution:

→Assume the population be 100.
→58% of 100 = 58 votes got by winning party.
→42% of 100 = 42 votes got by loser.
→Difference between them = 58% – 42% = 16% (majority)
→Now in the given question, majority = 960 = 16%
→If 16% = 960 then 100% is 6000.
→So the total number of votes is 6000.
Thanks to Bank Sxam Today
                                                                                           முகாமையாளர்.
                                                                                           ஹற்றன் நெஷனல் வங்கி
                                                                                           களுவாஞ்சிக்குடி                      
                                                                                            திகதி ....................

...................................................

....................................................

......................................................


பெரும்போக விவசாயக் கடன் 2015-2016 
தங்களால்  பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மேற்படி பெரும்போக செய்கைக்கான கடன் தொகையினை   திகதி ............................  ரூபா  ................................  வினை  15/03/2017ற்கு  முன்னதாகச்  செலுத்தி, 2017ஆம்  ஆண்டிற்கான காலபோகக் கடன் வசதிகளை பெற்றுக்  கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்

உண்மையுள்ள ................................
முகாமையாளர்