திங்கள், 22 ஜூன், 2020

அனுபவம் பாடுகிறது!

அனுபவம் பாடுகிறது!

புகழும் கல்வியும் புகுந்த நண்பனும் 
இகமதில் என்னுடன் பிறந்த சகோதரமும் 
ஜெகத்தினில் இவையெல்லாம் நிலையில்லை 
நிகரானது நின் கல்வி