வெள்ளி, 25 பிப்ரவரி, 2011

மைக்ரோசொப்ட் அறிமுகப் படுத்தியுள்ள பொது எழுத்துப் பலகை விரைவுச் சுட்டிகள்


மைக்ரோசொப்ட் அறிமுகப் படுத்தியுள்ள பொது எழுத்துப் பலகை விரைவுச் சுட்டிகள்,உங்கள் நேரத்தையும்,கனணி பாவிப்பதையும்,சுருக்கிக் கொள்ளலாம்,எல்லோருக்கும் விளங்கக் கூடிய'இலகு ஆங்கிலத்தில்.