ஞாயிறு, 22 மே, 2011

மகா சமாதி.


வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்.


 சுவாமிகளின்,ஆத்மா இறைவனின் பாதங்களில் சாந்தியடைய, பத்தும் பலதும் வாசகர்களாகிய 
நாமும், எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சுவோம்.

"பத்தும் பலதும்"