வெள்ளி, 4 மார்ச், 2011

கனணியை நீங்களே சுத்தம் செய்ய.


                                               

  பெரியதொரு உங்கள் எமதுகனணியைஉள்ளும்வெளியேயும்சுத்தம்செய்யாவிடின்,கனணிக்கு,
வெப்பம் அதிகரித்து,கணனியின் செயல்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி,நமக்குப் பெரிய 
பராமரிப்புச் செலவையும்,மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்திவிடும்.இதிலிருந்து,
நாம் விடுபட மைக்றோசொவ்ட் சொல்லும் அறிவுரைகள், பாருங்கள், படியுங்கள்,
பயனடையுங்கள்.  பராமரிப்புச் செல
வை உங்களுங்கள் எதிர்கொள்ளலாம்

How to clean your computer

I have a dirty secret. I've never cleaned my computer. Sure, I've dusted my monitor, but I haven't taken off the cover or tried to reach the crumbs lurking inside my keyboard. And I honestly don't know the difference between pressurized air dusters and compressed air cleaners.
clean your computer
"Your computer could fry if you don't keep it clean," says Jonathon Millman, chief technology officer for Hooplah Interactive.
Whether it's a desktop or laptop/notebook computer, dust and lint can clog the cooling vents. This can cause your computer's brain—the central processing unit (CPU)—to heat up. And heat is the biggest cause of component failure in computers. Regular cleaning could save you costly maintenance fees down the road.
Follow the five simple steps in the cleanup and maintenance routine below to keep your computer and accessories looking shiny and new. It's an easy, do-it-yourself solution to help them run smoothly and last longer.