ஞாயிறு, 30 ஏப்ரல், 2017

அழகின் சிரிப்புஅழகின் சிரிப்பு

காலையிளம் பரிதியிலே அவளைக் கண்டேன்!
கடற்பரப்பில், ஒளிப்புனலில் கண்டேன்! அந்தச்
சோலையிலே, மலர்களிலே, தளிர்கள் தம்மில்,
தொட்டஇடம் எலாம்கண்ணில் தட்டுப் பட்டாள்!
மாலையிலே மேற்றிசையில் இலகு கின்ற
மாணிக்கச் சுடரிலவள் இருந்தாள்! ஆலஞ்
சாலையிலே கிளைதோறும் கிளியின் கூட்டந்
தனில்அந்த ‘அழகெ’ன்பாள் கவிதை தந்தாள்.
சிறுகுழந்தை விழியினிலே ஒளியாய் நின்றாள்;
திருவிளக்கில் சிரிக்கின்றாள்; நாரெ டுத்து
நறுமலரைத் தொடுப்பாளின் விரல்வ ளைவில்
நாடகத்தைச் செய்கின்றாள்; அடடே செந்தோள்
புறத்தினிலே கலப்பையுடன் உழவன் செல்லும்
புதுநடையில் பூரித்தாள்; விளைந்த நன்செய்
நிறத்தினிலே என்விழியை நிறுத்தினாள்; என்
நெஞ்சத்தில் குடியேறி மகிழ்ச்சி செய்தாள்.
திசைகண்டேன், வான்கண்டேன், உட்புறச்
செறிந்தனவாம் பலப்பலவும் கண்டேன். யாண்டும்
அசைவனவும் நின்றனவும் கண்டேன். மற்றும்
அழகுதனைக் கண்டேன் நல் லின்பங் கண்டேன்.
பசையுள்ள பொருளிலெல்லாம் பசையவள் காண்!
பழமையினால் சாகாத இளையவள் காண்!
நசையோடு நோக்கடா எங்கும் உள்ளாள்!
நல்லழகு வசப்பட்டால் துன்ப மில்லை.
----பாவேந்தர் பாரதிதாசன்-----
தமிழன்னை பெற்றெடுத்த தவப்புதல்வர்,
அழகின் சிரிப்பு, பாடிவந்த நிலா.
அன்பு ஆசான்,புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்று

வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

பொது அறிவு -08 (விஞ்ஞாணம் ).
1.
பொது அறிவு -08 (விஞ்ஞாணம் )
1. இரு நிறைகளுக்கிடையேயான தொலைவு இருமடங்காகப்படின் அவற்றின் ஈர்ப்பியல் கவர்ச்சி 

கால்பகுதியாகக் குறையும்

2) அணுக்கருவினுள் உள்ள அணுக் கருத்துகள்கள் எதனால் கவரப்படுகின்றன?

 அணுக்கரு விசை

3) அணுகுண்டு வெடித்தலில் பயன்படும் தத்துவம்

 கட்டுப்பாடற்ற அணுக்கரு பிளவை வினை

4) ஒரு துகளின் உந்தம் அதிகரிக்கும்போது அதன் டிபிராலி அலை நீளம்

 குறையும்

5) எதிர்க் குறியிடப்பட்ட மின்னழுத்தச் சரிவு குறிப்பது

 மின்புலச் செறிவு

6) பாதரசத்தின் பெயர்வு வெப்பநிலை

 4.2 K

7) மின்புலப்பாயத்தின் அலகு

 Nm2C-1

8) ஒரு ஒளியின் அலைநீளம் நான்கு மடங்காகக் குறைந்தால் அதன் சிதறல் அளவு

 256 மடங்கு அதிகரிக்கும்

9) X கதிர் குழாயில் வெளிப்படும் X கதிர்களின் செறிவினை எவ்வாறு அதிகரிகக்கலாம் ?

 மின்னிழையின் மின்னோட்டத்தினை அதிகரிப்பதன் மூலம்

10) அணுகுண்டு வெடித்தலில் பயன்படும் தத்துவம்

 கட்டுப்பாடற்ற அணுக்கரு பிளவை வினை

11) இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பு, முடுக்கத்திற்கு சமமானால், அலைவுக் காலம்

 

12) வளிமத்தில் ஒலி பரவுவது

 நெட்டலைகளாக

13) கூலிட்ஜ் குழாயில் தோன்றும் சிறப்பு X- கதிர் ஃபோட்டானின் ஆற்றல் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

 இலக்கின் அணு தாவும் போது

14) சூடேற்றும் இழையாக நிக்ரோம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் அது.

 அதிக மின்தடை எண் கொண்டது

15) மின்புலச் செறிவின் அலகு

 NC-1

16) ஒரு அணுக்கருவின் ஆரம் 2.6 x 10-15 மீ எனில் அதன் நிறை எண் யாது -?

 8

17) அணுக்கருவினுள் ஒரு புரோட்டானுக்கும் மற்றொரு புரோட்டானுக்கும் இடையே உள்ள அணுக்கரு விசை

 விரட்டு விசை ஆகும்

18) பொது உமிழ்ப்பான் (CE) பெருக்கி ஒன்றின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்னழுத்தங்களுக்கு இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு

 1800

19) வேக உற்பத்தி உலைகளில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது

 திரவ சோடியம்

20) சூரிய நிறமாலையில் தெரியும் இருள் வரிகள்

 ஃப்ரான்ஹோபர் வரிகள்

21) எத்திலினில் காணும் கார்பனின் சதவீதத்தை எந்த சேர்மம் பெற்றுள்ளது?

 புரப்பின்

22) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது லேசான உலோகம்

 லித்தியம்

23) கீழ்க்கண்டவற்றின் அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றலை கொண்ட தனிமம்

 புளூரின்

24) கீழ்கண்டவாறு எது மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடுடன் சேர்ந்து மூவிணைய பியூட்டைல் ஆல்கஹாலைக் கொடுக்கும்?

 அசிட்டோன் (CH3COCH3)

25) அமின்களின் காரப்பண்பிற்குக் காரணம்

 நைட்ரஜனிலுள்ள தனி எலக்ட்ரான் இரட்டை

26) ஒரு நீர்மம் கொதிக்கும்பொழுது அதன்

 என்ட்ரோபி உயருகிறது

27) வாசனைப் பொருட்கள் தயாரிக்கப் பயன்படும் ஈதர்

 மெத்தில் பினைல் ஈதர்

28) எஸ்டரை நீர்த்த HCI முன்னிலையில் நீராற்பகுத்தல் வினையின் வினைவகை

 போலி முதல் வகை வினை

29) SO2 ஆனது ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் தொடுமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் பிளாட்டினம் வினைவேக மாற்றிக்கு நச்சுப் பொருளாக செயல்படுவது

 AS203

30) மிகக்குறைந்த அணு எண்ணைக் கொண்ட இடைநிலைத் தனிமம்

 Sc

31) காலமைன் என்பதன் வாய்ப்பாடு

 ZnCO3

32) கனிம படிவாக புவியின் புறப்பரப்பில் எவ்வளவு தனிமங்கள் கிடைக்கின்றன

 80

33) தனிமங்களை முதன் முதலில் வரிசைப்படுத்துவதை அறிமுகப்படுத்தியவர்

 டோபரின்னர்

34) முதல் இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் சேரும் எலக்ட்ரான்

 3d- ஆர்பிட்டால்கள்

35) பாரடே மின்னாற் பகுப்பு விதிகளுடன் தொடர்புடையது

 மின்பகுளியின் சமான எடை

36) டை எத்தில் ஈதரை சிதைப்பதற்குகந்த காரணி

 HI

37) அனிசோலை புரோமினேற்றத்திற்கு உட்படுத்தும் போது கிடைப்பது

 0 - மற்றம் p - புரோமோ அனிசோல்

38) பின்வருவனவற்றுள் குறைந்த அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது

 C2H5OH

39) அணுவின் எலக்ட்ரான் நாட்டம்

 உருவ அளவுடன் எதிர்விகிதத் தொடர்புடையது

40) அயனியில் உள்ள இனக்கலப்பு

 PH3

41) பசுந்தங்க பாக்டீரியாவில் காணப்படும் பச்சைய நிறமி

 பாக்டீரியோவிரிடின்

42) ஃபேகோஸைட்டாஸிஸ்க்கு வேறு பெயர்

 செல் விழுங்குதல்

43) காரட்டில் காணப்படும் மஞ்சரி வகை

 கூட்டு அம்பெல்

44) மெண்டல் பிறந்த கிராமம் இது

 சிலிசியன்

45) மகரந்த தாள்கள் சூலகத்திற்கு முன்னால் முதிர்ந்து மகரந்தத் துகள்களை உதிர்க்கும் தாவரம்

 சோளம்

46) 12-வது அகில உலக தாவரவியல் கூட்டம் லெனின் கிராட் நடைபெற்ற ஆண்டு

 1975

47) பிற்கால வகைப்பாட்டியலார்கள் இப்பண்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர்

 மலரின் பண்புகள்

48) எகிப்து பருத்தி என அழைகக்கப்படுவது

 காஸ்ப்பியம் பார்படென்ஸ்

49) ஹைப்பர் கிளைசீமியா எனப்படுவது

 இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு

50) கரையும் பால் புரதமான கேசினோஜனை கரையாத கேசினாக மாற்றும் நொதி

 ரெனின்

51) தாவரங்களில் காணப்படும் மிகப்பெரிய தாவர செல்

 சைகஸின் சூல்

52) திர்சஸ் மஞ்சரியை பெற்றுள்ள தாவரம்

 ஆசிமம்

53) சிட்ரஸ் தாவரத்தின் கனிவகை

 ஹெஸ்பெரிடியம்

54) தற்கால தாவர வகைப்பாடு முறையின் அடிப்படை அலகு

 சிற்றினம்

55) தாவர வகைப்பாட்டியலின் மறுபெயர்

 முறைப்பாட்டு தாவரவியல்

56) சூல்கள் திறந்த நிலையில் காணப்படும் தாவரங்கள்

 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

57) ஹைபிஸ்கஸ் ரோஸா சைனன்ஸிஸ் தாவரத்தில் காணப்படும் புல்லிகளின் எண்ணிக்கை

 5

58) மியூஸாவில் காணப்படும் கனி

 பெர்ரி

59) இறக்கைகள் இல்லாத பூச்சியின் வரிசை

 ஏடிரா

60) இரத்தத்தில் பிளாஸ்மாலின் அளவு

 55.00%


வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2017

டெங்கு நோய்

டெங்கு நோய்டெங்கு நோய் என்பது வைரஸ் மூலம் பரவுகின்ற ஒரு நோய் என்பதுடன் நோய்த்தொற்றுள்ள ஒரு நுளம்பு காவியாக செயற்படுகிறது. கட்டமைப்பு ரீதியாக இது மிகச் சமமான போதும் நோயைப் பரப்புவதில் வித்தியாசமான வைரஸ்கள் செயற்படுகின்றன. (DEN 1, DEN 2 , DEN 3,  DEN 4)
டெங்கு தொற்றுவதன் மூலம் ஏற்படும் நோய் நிலைமைகள் மிகப் பெரிய வீச்சினுள் விரிந்து செல்வதுடன் சில நபர்களிடம் எந்தவித நோய் அறிகுறிகளும் தென்படமாட்டாது என்பதுடன் இன்னும் சிலரிடம் நோய் அறிகுறிகள் தென்படும். நோய் அறிகுறிகளைக் கொண்ட நபர்களுள் பெரும்பாலானவர்களிடம் சாதாரன வைரஸ் காய்ச்சல் நிலைமை, டெங்கு காய்ச்சல் அல்லது அசாதாரண நோய் அறிகுறிகளுடன் கூடிய டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நிலைமை ஏற்பட முடியும். டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக ஆகக் கூடுதலாக காணக்கிடைப்பது டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நிலைமை என்பதுடன் அசாதாரண நோய் அறிகுறியுடன் கூடிய டெங்கு நோய் நிலைமைகள் மிக அபூர்வமாகவே நிகழ்கிறது. (< 1%)
 • டெங்கு காய்ச்சல் – டெங்கு காய்ச்சலின் போது ஒரேயடியாக ஏற்படும் கடுமையான காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி மற்றும் பின்புறக் கண்களில் வலி, மூட்டுக்களிலும் தசைகளிலும் வலி என்பன பெரும்பாலும் ஏற்படுவதுடன் சில நோயாளர்களுக்கு சிவப்பு நிற பரந்துபட்ட தன்மையில் கொப்புளங்கள் மற்றும் சில வேளைகளில் குருதி கசியும் நிலைமைகள் ( முரசுகளிலிருந்து, மூக்கிலுருந்து, சளி மற்றும் தோல் என்பவற்றிலிருந்து).
 • டெங்கு குருதிப்பெருக்கு – டெங்கு குருதிப்பெருக்கு, டெங்கு தொற்றின் உச்சக் கட்ட நோய் நிலைமை ஆவதுடன் மிகவும் சிறிய எண்ணிக்கையான நோயாளர்களுக்கு இந் நிலைமை ஏற்படுகிறது. டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நோயின் போது பெரும்பாலும் தெளிவாக வித்தியாசப்படுத்தி இனங் காண முடியுமான 3 கட்டங்கள் காணப்படுவதுடன் அவை, காய்ச்சலுடன் கூடிய கட்டம் (இக் கட்டத்தின் போது 7 தினங்களுக்கு குறைவாகக் காணப்படும் கடுமையான காய்ச்சலுடனான காலம்), நெருக்கடியான கட்டம் (நெருக்கடியான கட்டம் ஆரம்பமாவது திரவவிழையம் கசிய ஆரம்பித்தல் மற்றும் சதாதாரணமாக காய்ச்சல் தணிந்து செல்லலுடனேயாகும்) இந் நிலைமை 1-2 தினங்கள் வரையான காலத்திற்கு காணப்படுவதுடன் ஏற்கனவே இனங் கண்டு தேவையான அக்கறை செலுத்தப்படாமையால் நோயாளி அதிர்ச்சி நிலைமைக்கு கூட ஆளாகலாம். குணமடையும் கட்டம், 2-5 தினங்கள் வரையான காலத்திற்கு காணப்படுவதுடன் இக் கால கட்டத்தில் நோயாளியின் உணவு மீதான விருப்பம் அதிகரிக்கும், இதயத் துடிப்பு குறைவடையும். குணமடையும் சந்தர்ப்பத்திற்கே உரித்தான கொப்புளங்கள் (சிவப்பு நிற பின்னணியில் வௌ்ளை நிற கொப்புளங்கள்) பெரும்பாலும் உடல்பூராக அரிப்புணர்ச்சி காணப்படும். (உள்ளங்கையிலும் அடியிலும் அதிகமாகக் காணப்படும்) இவ் வேளையில் அதிகமாக சிறுநீர் கழிக்கவேண்டியேற்படும்.

நோயாளியிடம் பின்வரும் நோய் அறிகுறிகள் தென்படுமாயின் (விசேடமாக காய்ச்சல் குறைகின்ற வேளையில்) கட்டாயமாக வைத்தியரின் அறிவுரைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.
 • தொடர்ச்சியாக வாந்தியெடுத்தல்
 • வயிற்று வலி  
 • கடுமையான தாகம்
 • கடுமையான தூக்கமும் மயக்க நிலைமையும்
 • உணவு மீதுள்ள வெறுப்பு
 • அசாதாரண குருதி வடியும் நிலைமை உதா: மாதவிடாய்ச் சுற்றின் போது அதிகமான குருதிப்பெருக்கு இடம்பெறல், குறித்த தினத்திற்கு முன்னர் மாதவிடாய்ச் சுற்று இடம்பெறல்.

நோயாளியிடம் பின்வரும் நோய் அறிகுறிகள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக வைத்திய அறிவுரை பெற்றுக்காள்ளப்படல் வேண்டும்.
 • கைகால்களில் குருதியற்ற மற்றும் குளிரான தன்மை
 • அமைதியின்மை மற்றும் குழப்ப நிலைமை
 • தோலின் நிறம் மாற்றமடைதல்
 • சிறுநீர் வெளியேறாமை அல்லது குறைவாக சிறுநீர் வெளியேறல்
 • நடத்தையில் மாற்றம் – மயக்கம்/ இழிவான வார்த்தைப் பிரயோகம்
டெங்கு நோய் நிலைமையினை முன்னரே இனங்காணல் 
டெங்கு நோயினை முன்னரே இனங்கண்டு உரிய சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் டெங்கு நோயின் சிக்கலான மற்றும் குணப்படுத்த முடியாத நிலைமையினைக் குறைத்துக்கொள்ள முடியும். இலங்கையில் தற்போது நிலவும் டெங்கு அதி நிறமூர்த்த நிலைமையின் கீழ் காய்ச்சலுடன் பின்வரும் நோய் அறிகுறிகளுடன் சிகிச்சைக்காக வருகை தரும் நோயாளர்கள் டெங்கு நோயினால் (டெங்கு காய்ச்சல்/ டெங்கு குருதிப்பெருக்கு) அவதிப்படுவதாக சந்தேகித்து தேவையான அவதானத்தைச் செலுத்துவது அத்தியவசியமாகும்
கடுமையான தலைவலி, கண்களின் கீழ் பகுதியில் வலி, எலும்பு மற்றும் தசைகளில் வலி, உடம்பில் மேலெழும்பும் கொப்புளங்கள் (விரிவடைந்த தன்மையிலுள்ள சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள்), சிறிய அளவிலான குருதிவடிதல் நிலைமைகள் (தோலின் மேற்பகுதியில் மற்றும் குருதி கணிப்பீட்டு பரிசோதனை மூலம் காட்டப்பட முடியுமானவாறு), வெண்குருதியணுக்கள் குறைவடைதல் (<5000/mm3), குருதிச் சிறுதட்டுக்கள் ≤150,000/mm3 , குருதியின் செறிவத் தன்மை அதிகரித்தல் (5 – 10%)
சில சந்தர்ப்பங்களில் இருமல், தடிமன் மற்றும் தொண்டை வலி போன்ற மூச்சுக் குழலை அண்மித்த நோய் அறிகுறிகளுடன் கூடிய மற்றும் மலச்சிக்கல், வயிற்றோட்டம், வாந்தி, இடைக்கிடை ஏற்படும் வயிற்று வலி போன்ற உணவுக் கலன்சார்ந்த நோய் அறிகுறிகளுடன் டெங்கு நோயாளர்கள் வைத்தியசாலைக்கு சமூகமளிக்க இடமுண்டு.

கடுமையான காய்ச்சலுடன் கூடிய ஒரு நோயாளியின் முகம் மற்றும் கைகால்கள் சிவப்பு நிறத்தில் பரவிய தழும்களுடன் கூடிய தன்மையில் காணப்படல், வெண்குருதியணுக்களின் அளவு குறைவடைதல், (
அதிர்ச்சி நிலைமையில் வருகை தரும் ஒரு நோயாளி விசேடமாக காய்ச்சல் இன்றி, கைகால்கள் குளிராக, இதயத் துடிப்பு வேகமாக நாடித் துடிப்பு மற்றும் குறைவான இரத்த அமுக்கத்துடன் காணப்படின் டெங்கு அதிர்ச்சி நிலைமை என சந்தேகித்தல் வேண்டும்.

NS 1 நோய் எதிர்ப்பு நோய்தொற்றியுள்ள ஒரு நோயாளியிடம் காய்ச்சலின் ஆரம்ப கட்டத்தில் குருதிப் பரிசோதனையின் மூலம் கண்டறிய முடியுமான புதிய இரசாயனப் பரிசோதனையாவதுடன் அதன் மூலம் நோயாளிக்கு டெங்கு தொற்றியுள்ளதாக மாத்திரம் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆயினும் நோயாளிக்கு டெங்கு காய்ச்சல் அல்லது டெங்கு குருதிப்பெருக்கு தொற்றியிருப்பதாக வேறுபடுத்தி இனங் காண்பதற்கு இப் பரிசோதனை மூலம் அவகாசம் கிடைப்பதில்லை. இதன் காரணமாக டெங்கு நோய் என்பதாக ஆரம்ப கட்டத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வேளைகளில் மாத்திரம் இப் பரிசோதனையினை மேற்கொள்ளல் பயனளிக்க முடியும்.

பூரணமான குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்வதன் முக்கியத்துவம்
 • காய்ச்சல் ஏற்பட்டு மூன்றாவது தினத்தில் அனைத்து நோயாளர்களுக்கும் பூரணமான குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளுதல் அத்தியவசியமாகும்.
 • ஒருசில விசேட நோயாளர்களிக்கு முதலாவது தினத்தில் அல்லது முதல் தடவையாக சிகிச்சைக்காக வருகை தந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே குருதிப் பரிசோதனையொன்று மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.(கர்ப்பிணிப் பெண்கள், ஒரு வயதுக்கு குறைந்த பிள்ளைகள், முதியவர்கள் மற்றும் ஏனைய காலங்கடந்த நோயினால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள்)
 • குருதிச் சிறுதட்டுக்களின் அளவு ≥150,000/ mm3 எனின் மூன்றாவது தினத்திலிருந்து நாளாந்தம் பூரண குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளல் அத்தியவசியமாகும்.
 • குருதிச் சிறுதட்டுக்களின் அளவு ≤150,000/ mm3 எனின் நாளொன்றுக்கு இரு தடவைகள் பூரண குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளல் அத்தியவசியமாகும் (நோயாளியின் சிகிச்சை நிலைமை, அபாயமான நோய் அறிகுறிகளைக் காட்டுதல் மற்றும் ஏனைய சமூகக் காரணிகள் என்பவற்றின் காரணமாக நோயாளியை வைத்தயசாலையில் அனுமதிக்கும் தேவைப்பாடு தங்கியுள்ளது)
 • • குருதிச் சிறுதட்டுக்களின் அளவு ≤100,000/ mm3 ஆகக் காணப்படும் வேளைகளில் நோயாளியை வைத்தயசாலையில் அனுமதிப்பது அத்தியவசியமாகும்

வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகள்
 • காய்ச்சல் தொற்றி மூன்றாவது தினத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளர்கள் தொடர்பில் வெளிநோயாளர் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியவாறே (மேலே விவரிக்கப்பட்டவாறு) குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். சிகிச்சையளிக்கும் வைத்தியர் உத்தரவிட்டால் அதற்கு அதிகமான தடவைகள் குருதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டி ஏற்படும்.  

வெளிநோயாளர் பிரிவில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளர்களுக்கான விசேட அறிவுறுத்தல்கள்’.
 • • முதற் தடவையில் நோயாளரைச் சந்திக்கும் வைத்தியர் நோயாளியின் வாயிலிருந்து தேவையான அளவு திரவம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.
 • வயதுவந்த ஒரு நோயாளிக்கு 24 மணித்தியாலங்களுக்குள் 2500 மி.லீ அளவு திரவம் காய்ச்சல் நிலவுகின்ற போது பெற்றுக்ெகாள்ளல் வேண்டும். (நோயாளியை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க முன்னர்) நோயாளியின் உடல் நிறை கி.கி.50 ஐ விடக் குறைவான சந்தர்ப்பங்களில் 24 மணித்தியாலங்களுக்குள் 50 மில்லி/ கி.கி அல்லது ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு 2 மில்லி/ கி.கி எனும் அடிப்படையில் திரவம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
 • சிறு பிள்ளைகளின் நாளாந்த திரவத் தேவை பின்வருமாறு கணிப்பிடப்படல் வேண்டும்.
                     நாளாந்த தேவை = 100 மி.லீ/ கி.கிராம் / முதலாவது 10 கி.கிராம் தொடர்பாக
                     = + 50 மி.லீ/ கி.கிராம் / அடுத்த 10 கி.கிராம் தொடர்பாக
                     = + 20 மி.லீ/ மீதி கிலோகிராம் அளவிற்காக
காய்ச்சல் தொற்றி 3 தினங்களில் அல்லது அதன் பின்னர் நோயாளியிடம் பின்வரும் நோய் அறிகுறிகள் காணப்படின் உடனடியாக வைத்திய ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நோயாளிக்கு/ பெற்றோருக்கு அறிவூட்டுதல்.
 • காய்ச்சல் குறைவடைந்த போதும் நோயாளியின் சிகிச்சைப் பண்புகளில் அதிருப்தி காணப்படல்
 • வாயினால் திரவம் உட்கொள்ளல் கடினமாதல்
 • வயிற்றில் ஏற்படும் கடுமையான வலி
 • குளிரான மற்றும் உயிரற்ற கைகால்கள்
 • உயிரற்ற தன்மை/ அமைதியின்மை/ வெறுப்பு
 • ஒழுங்கற்ற விதமாக நிகழும் மாதவிடாய் குருதிப் பெருக்கு அல்லது மாதவிடாயுடன் நிகழும் அதிகரித்த குருதிப் பெருக்கு போன்ற குருதி வடிதலின் அதிகரித்த அபாய நிலைமைகள்
 • 6 மணித்தியாலங்களுக்கு மேலான ஒரு காலத்திற்கு சிறுநீர் வெளியேறாமை

டெங்கு நோயை டெங்கு குருதிப் பெருக்கிலிருந்து வேறுபடுத்தி இனங்காணல்
காய்ச்சல் தொற்றி மூன்றாவது தினத்திற்குப் பின்னர் டெங்கு குருதிப் பெருக்கு நோய் தொற்றியுள்ள நோயாளர்கள் திரவவிழையம்த் திரவம் கசிதல் போன்ற சிக்கலான தன்மைக்கு ஆளாகும் அபாயம் காணப்படுகின்றமையினால் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நோயாளர்களை வேறுபடுத்தி இனங்காணல் மிக முக்கியமாகும். டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நிலைமை பெரும்பாலும் காய்ச்சல் குறைவடைந்து செல்கின்ற போது காணக் கிடைக்கிறது. காய்ச்சல் இன்றி வேகமான இதயத் துடிப்பு அல்லது காய்ச்சலுக்கு ஏற்றவாறின்றி வேகமான இதயத் துடிப்பு பெரும்பாலும் ஏற்படலாம். இதயம் சுரங்கும் போது ஏற்படும் அமுக்கத்திற்கும் விரியும் போது ஏற்படும் அமுக்கத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு ஒடுங்குதல் (40 mmHg முதல் 30 mm Hg) மூலம் திரவம் கசிய ஆரம்பித்தல் தொடர்பான ஒரு அறிகுறியினை வழங்குவதுடன் இச் சந்தர்ப்பத்தில் நோயாளியை வைத்தியசாலையில் அனுமதிப்பது இன்றியமையாததாகும். இச் சந்தர்ப்பத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனையின் மூலம் படிப்படியாக குருதி உறைதல் காணக் கிடைப்பதுடன் இதன் மூலம் நோயாளி அபாய நிலைமையிலிருப்பதனை இனங் கண்டுகொள்ளலாம். எவ்வாறாயினும் அல்ட்ரா சவுண்ட் கருவியொன்றின் உதவியுடன் நெஞ்சுக் குழி மற்றும் அடிவயிற்றுக் குழி என்பவற்றினுள்ளே படிப்படியாக திரவவிழையம் திரவம் கூட்டுச்சேர்வதைக் காட்டுவது நோயாளி அபாய கட்டத்தினை அடைந்துள்ளாரென்பதற்கான சிறந்ததொரு விஞ்ஞான ரீதியான ஆதாரமாகும்.

நோயாளியை வைத்தியசாலையில் அனுமதித்தல்
நோயாளியின் சிகிச்சை நோய் அறிகுறிக்கு ஏற்ப பெரும்பாலும் நோயாளியை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கும் தேவை வைத்தியரினால் தீர்மானிக்கப்படும். ஆயினும் பின்வரும் அறிகுறிகளைக் கொண்ட நோயாளர்களை வைத்தியசாலையில் அனுமதித்தல் அத்தியவசியமாகும்.
 • குருதிச் சிறுதட்டுக்களின் அளவு<100,000/mm3
 • காய்ச்சல்/ நோய் தொற்றி மூன்றாவது தினத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னர் பின்வரும் அபாயமான நோய் அறிகுறிகளைக் கொண்ட நோயாளிகள்
 • வயிற்றினுள் ஏற்படும் கடுமையான வலி
 • தொடர்ச்சியாக நிலவும் வாந்தி
 • சளியிலிருந்து குருதி வடியும் நிலைமைகள் (வாயிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் குருதி வடிதல்)
 • அலட்சியம் அல்லது அமைதியின்மை
 • ஈரல் விரிடைதல் ( 2 செ.மீ. அதிகமாக )
 • குருதி உறைதல் மற்றும் துரிதமாக குருதிச் சிறுதட்டுக்களின் அளவு குறைவடைதல்
 • திரவவிழையம் திரவக் கசிவினைக் காட்டும் சிகிச்சை அறிகுறிகள்: நெஞ்சு மற்றும் அடிவயிற்றுக் குழிகளில் திரவவிழையம் கசிதல் ( ஓரளவு தாமதித்து காணக்கிடைக்கும் ஒரு நிலைமையாகும்)

மேற்குறிப்பிடப்பட்டநோய் அறிகுறிகள் இல்லாத போதும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படவேண்டிய ஏனைய நோயாளிகள்
 • கர்ப்பிணிப் பெண்கள் – காய்ச்சல் /நோய் தொற்றி 2 ஆவது தினத்தில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பூரண குருதிப் பரிசோதனையொன்று நாளாந்தம் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
 • முதிய நோயாளர்கள் / சிறு குழந்தைகள்
 • கொழுத்த நோயாளிகள்
 • ஏனைய காலங்கடந்த நோயுடைய நோயாளிகள் ( நீரிழிவு, நீண்டகால சிறுநீரக நோயாளிகள், இருதய நோயாளிகள், தலசீமியா போன்ற குருதி சம்பந்தப்பட் நோயாளர்கள், ஏனைய நீண்டகால நோய் நிலைமைகள் )
 • சமூக நிலைமைகளின் கீழ் விசேட கவனஞ் செலுத்தப்பட வேண்டிய நோயாளர்கள் உதா: தனிமையில் வசிக்கும் கவனிப்பாரற்ற நோயாளிகள்
 • வதிவிடத்திற்கு அண்மையில் சுகாதார வசதிகள் இல்லாத அல்லது சுகாதார வசதிகளுக்காக செல்வதற்கு போக்குவரத்து வசதிகளற்ற நோயாளிகள்

48 மணித்தியாலங்கள் சிகிச்சை ரீதியாக நிலையாக மற்றும் காய்ச்சலின்றிய நோயாளிகள் டெங்கு நோயிலிருந்து குணமடையும் கட்டத்தினை அடைந்துள்ளார்களென்ற முடிவுக்கு வர முடியும்.

புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

பொது அறிவு ---07


பொது அறிவு ---07

01.ஆப்கானிஸ்தானின் எல்லையானது எந்த நாடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது?
 ஈரான், பாகிஸ்தான், தாஜிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகிய ஆறு நாடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.


02சுவீடனில் இடம்பெற்ற லொறி தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய  சந்தேக நபரை பொலிசார் கைது செய்துள்ளனர்.அவரின் விபரம் என்ன?
உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த லொறி ஓட்டுநர் ரக்மத் அக்லோவ் 

03.மின்மோட்டாரில் இயங்கும் உலகின் முதல் பறக்கும் டாக்சி வாகனம் எந்த நாட்டின் தயாரிப்பு?
 ஜேர்மனியில்

04பிரான்ஸின் 25 ஆவது ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான முதல் கட்ட வாக்கு பதிவுகள்நேற்று இடம்பெற்ற நிலையில் அரசியல் பிரச்சார அனுபவமில்லாதவரும், இளம் ஜனாதிபதி வேட்பாளராகவும் போட்டியிட்டவர யார்?
 எம்மானுவேல் மக்ரோன் .

05.பிரான்ஸின் 24ஆவது ஜனாதிபதியாகவுள்ளவரின் பெயர்  என்ன?
 பிரான்கொய்ஸ் ஹோலண்டேவின் 

07.இலங்கையில் பலாங்கொடைப் பகுதியில் அண்மையில்  கண்டுபிடிக்கப் பட்ட புதிய நீர் வீழ்ச்சியின்  பெயர் என்ன?
 புதுஓய நீர்வீழ்ச்சி 


08.ஆண்களை தாக்கும் புற்றுநோயினை என்னவென்று அழைப்பார்கள்?
 புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் 

09.தக்காளியிலுள்ள விட்டமின் எது?
  விட்டமின் ஏ  

10. மீத்தொட்டமுல்ல குப்பைமேடு அனர்த்தத்துக்கு காரணமான விடயங்கள் மற்றும் இனிவரும் காலங்களில் அவ்வாறான சம்பவம் ஏற்படுவதனைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை விதந்துரைப்பதற்காக வருகை தந்த ஜப்பானிய நிபுணர்கள் குழுவின்
தலைவரின் பெயர்?
Mitsutake Numahata 

11.சிரியாவில் இம்மாத ஆரம்பத்தில் இடம்பெற்ற இரசாயன தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட  வாயுவின் பெயர் என்ன?
சரீன் வாயு அல்லது அது போன்ற ஒரு பொருள் 

12.நுரைச்சோலை அனல் மின் நிலையத்தின் பெயர் என்ன?
நுரைச்சோலை லக்விஜய அனல் மின் நிலையம்.

13.தனியார் பல்கலைக்கழகம் பங்குடமை நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதோடு அதனை நிருவகிக்க தனியான கவுன்சில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது அரசாங்கம் 
எந்தப் பல்கலைக் கழகம்?
சய்ற்றம் 

14.சிரேஸ்ட சமையற்கலைஞர் தேசபந்து கலாநிதி பப்ளிஸ் சில்வா அவர்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தின் பெயர் என்ன?
மகாசூபவங்ஸ எனும் சமையற்கலை நூல்.

15.தற்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில்  எத்தனை நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்றது?
 193 நாடுகள் 


16. .இலங்கை எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவுஸ்திரேலியாவுடனான கிறிக்கெற் ரெஸ்ற் மச்சில் வெற்றி பெற்றது?


17..5s தொழில் நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்திய நாடு?
chiana

18..இலங்கை தேசிய கொடியில் 4 மூலைகளிலும் இருந்த குறியீடு எப்போதிருந்து 4 அரச இலைகளாக மாற்றப்பட்டது? (ஆண்டு)


19..அலுவலக கடிதத்தொடர்புகளின் பொருட்டு பயன்படுத்தப்படும் கடதாசியின் நியம அளவு யாது?
A4


20. இலங்கை அணிமுதலாவதாக ஒருநாள் துடுப்பாட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றிய ஆண்டு?
1975.

21 இலங்கை கிரிக்கட் அணிக்கு தேர்வுத் தகமை கிடைத்த ஆண்டு?
1981

22.ஐ .நா .வின் நூலகம் அமைந்துள்ள நாடு?நியூயோர்க் 

23.விண்வெளிக்கு முதன் முதல் சென்ற பெண்மணி?வாலண்டீனா தெரஸ்க்கோவா 

24.அதி வேகமாகச்  செல்லக்கூடிய படகைக் கண்டுபிடித்தவர்?பார் லானின்

25.சவுதி அரேபியா வில், தேர்தலில் வாக்களிக்க பெண்களுக்கு அனுமதி கிடைத்த ஆண்டு?
2015

26வடகொரியாவின் இளம் அதிபர்பெயர்?
கிம் ஜாங் உன்  கொண்டவர் 

27..தனது சிகை அலங்காரம் போல் தனது நாட்டு ஆண்கள் சிகை அலங்காரம் செய்யக் 
கூடாது என உத்தரவிட்ட நாட்டின் அதிபர்?
வடகொரியாவின் இளம் அதிபர்-கிம் ஜாங் உன் 

28 பிரித்தானியாவின் ." பிரெக்சிட் திட்டம் " எதைப்பற்றியது?
 ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து பிரித்தானியா வெளியேறும் திட்டம்.

29.விண்வெளி ஆய்வகத்தில் நீண்ட நாட்கள்( 534 நாட்கள் ) தங்கி சாதனை படைத்தும்,  சர்வதேச விண்வெளி மைய குழுவில் இரு முறை கமாண்டர் பதவி வகித்த பெண் மற்றும் விஞ்ஞான குழுவுக்கு தலைமை தாங்கிய ஒரே பெண் என்ற பெருமையும் கொண்டவர்?

பெக்கி விட்சன் 

30.குவாண்டம்(திரவப் பளிங்கு ) என்பது பௌதீகவியல் ரீதியாக மிகவும் சிறிய துணிக்கையை குறிப்பிடும் சொல் ஆகும்.இது முதன் முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு?
1999

31.தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு எத்தனையாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
1991.

32.இலங்கைப் போக்குவரத்துச் சபை எத்தனையாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
1978

33.  இந்த வருடத்துக்கான(2017)  சிறந்த நாணயமாக தேர்வாகியுள்ள நாணயம் எந்த நாட்டிற்குரியது?
 சுவிட்சர்லாந்தின்  50 franc நாணயம் தேர்வானது.

34ஜேர்மனி Stuttgart பகுதியில் இடம்பெற்ற .இளம் விஞ்ஞானிகளின் சர்வதேச மாநாட்டில் பங்கேற்று தேசிய இளம் விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தின் 2016/2017 ஆண்டிற்கான சிறந்த இளம் விஞ்ஞானி விருதினை வென்ற இலங்கை மாணவன்?
நலந்தியன் ரகிந்து விக்ரமரத்ன (Nalandian Rakindhu Wickremeratne) என்ற 15 வயது 
35. ரஷ்ய ஜனாதிபதியின் செய்தி தொடர்பாளர்?

 டிமித்ரி பெஸ்கோவ் 
36.இஸ்ரேவின் பிரதமர் பெயர் என்ன? 
- பெஞ்சமின் நெடன்யாஹு (Benjamin Netanyahu)

37இஸ்ரேவின் நினைவுச் சின்னம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டது? 
- மெனெப்தா நடுகல்.

38.இஸ்ரேவின் தலைநகரம் என்ன?
 - ஜெருசலேம்

39.இஸ்ரேவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 - கால்பந்து

40.இஸ்ரேவின் தேசிய மரம் எது?
 - ஆலிவ் மரம்

41.இஸ்ரேவின் தேசிய விலங்கு எது?
 - மலை மான்

42இஸ்ரேவின் தேசிய மொழி எது?
 - Hebrew, Arabic

43.இஸ்ரேவின் சுதந்திர தினம்?
 - 1948 May 14..

44.கொலம்பியா தேசிய மொழி எது?
 - Spanish

45.கொலம்பியாவில் எத்தனை மாவட்டங்கள் உள்ளது? 
- 32 மாவட்டங்கள்

46.கொலம்பியா தேசிய மலர் எது?
 - orchid

47.கொலம்பியா தேசிய மரம் எது?
 - palm tree

48.கொலம்பியா தலைநகரம் என்ன?
 - Bogota
.
49.குவைத் தேசிய விலங்கு எது?
 - camel

50.குவைத் தேசியக் கனி என்ன?
 - Dates


51.குவைத் தேசிய மரம் எது?
 - Royal Palm

52.குவைத் நாட்டின் நாணயம்?
 - குவைத்தி தினார் (KWD)

53.குவைத் நாட்டின்  தலைநகரம் என்ன?
 - Kuwait City

54.ஜப்பான் மொத்தம் எத்தனை  தீவுகளை உள்ளடக்கியது?.
 6852 அதில் ஹொக்கைடோ, ஹொன்ஷூ, ஷிகொக்கு, கியூஷூ ஆகிய தீவுகள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

55.ஜப்பான் முதலில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
 - நிகோன்

56.ஜப்பானின் தேசிய மொழி எது?
 - ஜப்பனீஸ்

57.ஜப்பானின் தேசிய விலங்கு எது? 
- Carp Fish

58.ஜப்பானின் தேசிய மரம் எது? 
- Cherry blossom

59.ஜப்பானின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 - Sumo

60.ஜப்பானின் தலைநகரம் என்ன?
 - Tokyo

61.ஜப்பானில் எத்தனை மாவட்டங்கள் உள்ளது?
 - 47 மாவட்டங்கள்

62.இந்த நாட்டிற்கு எந்த நாட்டுடனும் நில எல்லை கிடையாது.
அவுஸ்திரேலியா (Australia) 

63.அவுஸ்திரேலியா எந்த மொழியில் இருந்து உருவானது?
 - Australis எனும் இலத்தீன் மொழி

64.அவுஸ்திரேலியா என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்திய ஆண்டு?
 - 1625

65.அவுஸ்திரேலியா என்பதன் பொருள் என்ன?
 - தெற்கு

66.அவுஸ்திரேலியா வின் தேசிய மொழி எது?
 - ஆங்கிலம்

67.அவுஸ்திரேலியா தேசியப் பறவை எது?
 - Emu

68.அவுஸ்திரேலியா தேசியக் கனி என்ன?
 - ஆப்பிள்

69.அவுஸ்திரேலியா தேசிய மரம் எது? 
- Acacia pycnantha

70.அவுஸ்திரேலியா தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 - கால்பந்து

71அவுஸ்திரேலியா தலைநகரம் என்ன?
 - Canberra
.
72.இத்தாலி எங்கு அமைந்துள்ளது?
 - தெற்கு ஐரோப்பா

73இத்தாலியின் தேசியப் பறவை எது?
 - bluebirds

74.இத்தாலியின் தேசிய விலங்கு எது?
 - Wolf
.
75.இத்தாலியின் தேசிய மலர் எது?
 - Lily

76.இத்தாலியின் தேசியக் கனி என்ன?
 - கிவிப்பழம்

77.இத்தாலியின் தேசிய மரம் எது?
 - Olive, Oak
.
78..இத்தாலியின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 - கால்பந்து

79.இத்தாலியின் தலைநகரம் என்ன?
 - Rome

80.மலேசியா முதலில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
 - மலாயா

81.மலேசியாவின் தேசிய மொழி என்ன?
 - மலாய்

82.மலேசியாவின் தலைநகரம் எது?
 - கோலாலம்பூர்

83.மலேசியாவின் தேசிய மலர் என்ன?
 - செம்பருத்திப்பூ

84.மலேசியாவின் தேசியக் கனி என்ன?
 - பப்பாளி

85.மலேசியாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 - Sepak Takraw

86.மலேசியாவின் தேசிய விலங்கு எது?
 - புலி
.
87.மலேசியாவின் பிரபலமான உணவு எது?
- தோசை, கோழிக்கறி

88.மலேசியாவின் தேசியக் கொடியை வடிவமைத்தவர் யார்?
 - முகம்மது ஹம்சா

89.மலேசியாவின் பிரபலமான கோவில் எது?
 காஞ்சீ ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலாகும். இந்தக் கோவில் முழுவதும் கண்ணாடி மூலம் அலங்கரிக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

90.சிங்கப்பூரின் அர்த்தம் என்ன?
 - சிங்கத்தின் ஊர்

91.சிங்கப்பூர் தேசிய கீதத்தின் மொழி என்ன?
 - மலாய்
92.சிங்கப்பூர் அரசின் ஏற்க்கப்படும் மொழிகள் என்ன? 
- தமிழ், ஆங்கிலம், மலாய், மாண்டரின்

93.சிங்கப்பூரின் முக்கிய பொது பல்கலைக்கழகம் எது? - சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம், நன்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்


94.சிங்கப்பூரின் தலைநகர் எது?
 - சிங்கப்பூர் சிட்டி

95.சிங்கப்பூரின் தேசியச் சின்னம் எது? 
- சிங்கத்தின் தலை

96.சிங்கப்பூரின் பிரபலமான உணவு என்ன?
 - சிக்கன் ரைஸ், நாசி லமாக், மீன் தலைக்கறி, காயா டோஸ்ட், சில்லீ நண்டு

97.சிங்கப்பூரின் தேசிய மலர்?
 - Orchids

98.சிங்கப்பூரின் தேசியக் கனி?
 - durian
.
99.சிங்கப்பூரின் தேசிய விளையாட்டுகள்? 
- Floorball, Boccia, Wushu, Canoeing

100.சிங்கப்பூரின் நாணயம்?
 - டாலர்

101.சிங்கப்பூர் 14 ஆம் நுற்றாண்டில் என்ன பெயர் கொண்டிருந்தது?
 - துமாசிக்

102.பாகிஸ்தானின் தலைநகரம்?
 - இஸ்லாமாபாத்

103.பாகிஸ்தானின் பெரிய நகர்?
 கராச்சி

104.பாகிஸ்தானின் தேசிய மலர்?
 - மல்லிகை

105பாகிஸ்தானின் தேசியப் பள்ளிவாசல்?
 - ஃபைசல் மசூதி.

106.பாகிஸ்தானின் தேசிய ஆறு?
 - சிந்து நதி

107.பாகிஸ்தானின் தேசிய மலை?
 - காரகோரம்

108.பாகிஸ்தானின் ஆட்சி மொழி(கள்)?
 - உருது, ஆங்கிலம்

109.வரிக்குதிரையின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
 22 வருடங்கள்

110.அணிலின் ஆயுற்காலம் எவ்வளவு?
 82 வருடங்கள்

111.செம்மறி ஆட்டின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
16 வருடங்கள்

112.சிம்பன்சியின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? 
41 வருடங்கள்

113.பெருங்கரடியின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
20 வருடங்கள்

114.தீக்கோழியின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
 50 வருடங்கள்

115.பென்குயினின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
 22 வருடங்கள்

116.திமிங்கிலத்தின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
 500 வருடங்கள்

117.கடலாமையின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? 
200 வருடங்கள்

118.வயிறும் ஜீரண உறுப்பும் இல்லாத உயிரி எது ?
 ஈசல்

119.நின்றபடியே தூங்கும் பிராணி எது ?
 குதிரை

120.பிறந்தது முதல் இறப்பது வரை தூங்காத பிராணி எது ?
 எறும்பு
.
121மிகச்சிறிய இதயம் கொண்ட பிராணி எது ?
 சிங்கம்

122..தன் வாழ்நாளில் நீரே அருந்தாத மிருகம் எது?
 கங்காரு எலி
.
123.ஒட்டகச்சிவிங்கியின் கழுத்தில் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன?
 ஏழு
.
124.கண்கள் இருந்தும் பார்வையில்லாத பிராணி? 
வௌவால்

125.பாம்புக்கு எத்தனை நுரையீரல்கள் உள்ளன?
 ஒன்று

126கண்கள் திறந்த நிலையிலேயே தூங்கும் விலங்கு  எது?
 முதலை

.127.கங்காரூ அதிகம் உள்ள நாடு? 
ஆஸ்திரேலியா

128.குருவியின் கழுத்திலுள்ள எழும்புகள் எத்தனை?
 23

129.சிரிக்கத் தெரிந்த படைப்பு எது? 
மனிதன்

130.மூக்கில் பல் உள்ள விலங்கு எது?
 முதலை

131.பாலைவனக்கப்பல் என அழைக்கப்படும் விலங்கு எது? 
ஒட்டகம்

132.தோலில் நச்சுச் சுரப்பிகள் உள்ள விலங்கு எது? 
தேரை

133.கண்களுக்கு  மேல் இமை இல்லாத உயிரினம் எது?
பாம்பு.

134நீந்தத் தெரியாத மிருகம் எது?
ஒட்டகம்

.135.எந்த உயிர்னத்தில் தூக்கத்தில் இருக்கும் போது ஒரு கண் திறந்திருக்குமாம்?டொல்பின்.

136வளையின் இரத்தின் நிறம் என்ன? 
கருப்பு

137.உலகில் முதன்முதலாக வீட்டு விலங்காக கருதப்பட்டது எது?
 நாய்
.
138புறம்பான கருத்தரிப்பு உடைய விலங்கு எது?
 தவளை

139.மிக விரைவில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பாலூட்டி எது? 
சுண்டெலி

140.வண்ண சாயம் அளிக்கும் பூச்சி எது? கோக்கஸ் பூச்சி

141.மிக மெதுவாக இயங்கும் பாலூட்டி எது?
 தேவாங்கு

142.மிகத் தடிப்பான சருமம் கொண்ட விலங்கு எது?
 திமிங்கிலச்சுறா

143.உலகில் தோன்றிய முதல் உயிரினம் எது? 
அமீபா

144.புலிகள் அதிகமாக காணப்படும் கண்டம் எது?
 ஆசியா

145.கங்காரு குட்டி பிறந்ததும் அதன் நீளம் என்ன?
 2.5 செ.மீ

146.கரப்பான் பூச்சியின் உதிரத்தின்  நிறம்?
வெள்ளை 

147.கணினி அறிவியலின் தந்தை யார்?
 ஆலன் டூரிங்.

148.இன்டர்நெட்டின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்? 
வில்டன் ஸர்ஃப்

149.கணினி மவுஸை (Computer Mouse) கண்டுபிடித்தவர் யர்?
 மக்ளஸ் எங்கன்பர்ட்

150.கணினி வன் தட்டின் (HARD DRIVE) தந்தை என்றழைக்கப்படுபவர் யார்? 
அலன் ஷூகர்ட்

151.கணினியின் ஈதர் நெட்டை (Ether NET) கண்டுபிடித்தவர் யார்?
 ராபர்ட் மெட்காஃப்

152.கேமரா மொபைல் ஃபோனை (Camera mobile phone) கண்டுபிடித்தவர் யார்? 
ஃபிலிப் கான்

153.குறுவெட்டினை (CD) கண்டுபிடித்தவர் யார்?
 ஜேம்ஸ் ரஸ்ஸல்

154.பிரபல விக்கிபீடியா வெப்சைட்டை உருவாக்கியவர் யார்?
 ஜிம்மி வேல்ஸ்


155.பிரபலமான (Dos) எனப்படும் கணினி நிரலை உருவாக்கியவர் யார்?
 டிம் பாட்டர்ஸன்

156.ரபலமான பேஜ் மேக்கர் எனும் பப்ளிஷிங் சாஃப்ட்வேரை (Publishing Software) உருவாக்கியவர் யார்? ஃபால் பிரெயினார்ட்

157.பெண்டியம் புராசஸர்களின் தந்தை (The father of the Pentium processors) என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
 வினோத் தாம் (இந்திய விஞ்ஞானி)

158.முதல் மைக்ரோபுராசஸரை உருவாக்கியவர் யார்?
 டெட் ஹோப்

159.ஹொட் மெயிலை (Hot Mail) உருவாக்கியவர் யார்? ஸபீர் பாட்டியா (இந்திய விஞ்ஞானி)

160.கணினியின் மூளை (System of the brain) என்றழைக்கப்படுவது? Micro processor (நுண்செயலி)

161.குறுவெட்டின் (CD) விட்டம் என்ன?
 120mm

162.www என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
 World Wide Web

163.(WWW) World Wide Web என்பதை உருவாக்கியவர் யார்?
 திமோத்தி ஜான் பெர்னர்ஸ்-லீ.

164.World wide Web எனபதன் துவக்க கால பெயர்?
- என்க்வயர்.

165.C-DAC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
 Center for Development of Advanced Computing

166.தரவைக்குறிக்கும் DATA எந்த சொல்லிருந்து வந்தது?
 Datum

167.தனியாள் கணிப்பொறி முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு?
1975

168."Random Access Memory(RAM)"என்பதன் தமிழ் பதம் எது ?
 எழுந்தமானமாக செயலாற்றும் ஞாபகசக்தி

169.Multimedia Messaging System (MMS) என்பதன் தமிழ் பதம்? 
பல்லூடக செய்தி வழங்கும் அமைப்பு

170.C எனும் கணினி மொழியை வடிவைமத்தவர்?
 - பியான் ஸ்ட்ரூ ஸ்டெரெப்.

171.URL என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 
Uniform Resource Location

172.VIRUS என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 
Vital Information Resources Under Seas

173.ஆப்பிள் கணினியைத் துவக்கியவர்?
 - ஸ்டீவ் வோஸ்னியாக்.

174.டிரான்சிஸ்டரை கண்டுபிடித்தவர் யார்? 
ஜான் பார்டீனின் (இரண்டு முறை நோபல் பரிசு பெற்றவர்)

175.உலகின் முதல் கணினி விளையாட்டு எது?
 Space War

பொது அறிவு ---06ப் படிக்க  இங்கு செல்லவும்