வியாழன், 6 ஏப்ரல், 2017

கன்னி: (உத்திரம் 2,3,4, அஸ்தரம், சித்திரை 1,2) 65/100

கன்னி: (உத்திரம் 2,3,4, அஸ்தரம், சித்திரை 1,2) 65/100: கடமையை உயிராக மதித்து நடக்கும் கன்னி ராசி அன்பர்களே!புன்னகை மலரும் புதுவாழ்வு கிடைக்கும்ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசியில் ...