செவ்வாய், 2 மார்ச், 2010

பிறக்கப்போவது? ஆணா? பெண்ணா?


உங்களின் திறமைக்கு ஒரு சவால்,முடியுமானால் சாதியுங்கள்,சட்டப்படிதான், சீனர்களின் தொழில் நுட்பம்,எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய பக்கத்தின் மேல் மௌசை வைத்து அழுத்துங்கள்,பெரிதாகத் தெரியும்.சகல விளக்கங்களும் இலகுவான தமிழில்தான் இருக்கிறது,பிறக்கப்போவது? ஆணா? பெண்ணா?
அண்ணன் ஆர்.நந்த குமாருக்கு, நன்றி!

அன்புடன் ......

ஆண்,பெண்,பிறப்பு,