வியாழன், 4 ஜூன், 2009

இறைவன் வரமாட்டான்


இதயம் இல்லாதவர்கள் இவ்வுலகில் இருக்கும்வரை –நல்
இறைவன் வரமாட்டான்,இவர்கள் ஒழியும்வரை

இறைவனாக இருக்கின்றேன்