ஞாயிறு, 27 பிப்ரவரி, 2011

உங்கள் கனணி மிகவும் மெதுவாகச் செயல்படுகிறதா?உங்கள் கனணி மிகவும் மெதுவாகச் செயல்படுகிறதா? கவலையே வேண்டாம்.மைக்ரோசொப்ட் உங்களை அரவணைத்து ஆறுதல் சொல்கிறது.பின்வருவனவற்றை,சரியாகக் கடைப் பிடியுங்கள்.நிச்சயம் உங்கள்  கனணி,புத்துயிர் பெற்று,புதுப் பொலிவுடன் இயங்கும். 

எல்லாம் வாசித்தபின், கடைசியில் காணப்படும் மல்வெயர் வைரஸ் செண்டருக்குப் போய்,இலவச வைரஸ் கிளினரைத் தரவிறக்கி பயன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

.

Slow PC? Optimize your computer for peak performance

The following tips can help improve your computer's performance and help make your computer run faster. The examples in this article are for Windows 7, Windows Vista, and Windows XP. However, these procedures work for all versions of the Windows operating system, with some slight variations from version to version.
Photo of man and a desktop computer
These tasks use utilities provided within Windows, so you can run them—free of charge and as often as you’d like—to help you achieve the best system performance and to help improve computer speed.
Note: This article does not address or recommend tinkering with the registry files. Such activities can be detrimental to your computer and should only be attempted by properly trained professionals.