வெள்ளி, 18 செப்டம்பர், 2009

புத்திமான் பலவான்

www.tamil10.com
இதுவரையில் புத்தியுள்ளவர்கள் என்று நாம் நினைத்தவர்கள்,நாளை முட்டாளாகலாம்