ஞாயிறு, 4 செப்டம்பர், 2011

வெளிநாடு சென்று வாழும் யோகம் உங்கள் சாதகத்திலுண்டா?

வெளிநாடு சென்று வாழும் யோகம் உங்கள் சாதகத்திலுண்டா?
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய மௌசை எழுத்தின் மேல் வைத்து 
கிளிக் பண்ணவும்.   


நன்றி வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம் அவர்கட்கு.