ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2016

இலங்கைத் தமிழர் வரலாறும் இன்றைய நிலையம்நூலின் பெயர்:  இலங்கைத் தமிழர் வரலாறும் இன்றைய நிலையம்  
ஆசிரியர் பெயர்  பூ .ம .செல்லத்துரை 
வெளியீடு :மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின்  ஒன்றியம் 

வெளியீட்டுத் திகதி 1999