செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2022

வெளிநாட்டுப் பயணம் 1

     


சோதிபூராடமசுவினியிலிரா கிருக்கச்

சொல்லுமகம் பூசமதில் சனியிருக்கு மேனும்

மேதில்பூ ரட்டாதி ஆயில்யம் அதனில்

இராகு நிற்கச் சித்திரையில் சனியிருந்திட்டாலும்

மோதிய பத்துடையோனும் அங்கிசத்துளோனும்

ஓங்கு சர  ராசிதனில் உகந்திருக்கு மேனும்

கோதிலாச் சரராசி விஷயத்தில் பலமின்றி

கொடும்பகைஞ ருடன் சாமி கூடில் பர தேசம்.

(சாதக சிந்தாமணி)


சுவாதி,பூராடம்,அசுவினி நட்சத்திரக் கால்களில் இராகு இருக்க.மகம்,பூச நட்சத்திரக்  கால்களில் சனி இருந்தாலும்  பூரட்டாதி,ஆயில்ய நட்சத்திரக்கால்களில்

இராகு இருந்தாலும, சித்திரை நட்சத்திரக்காலில் சனி இருந்தாலும். பத்தாமிடத்திற்கு அதிபதியும் அவன் அங்கிசத்தில் இருப்பவனும் சர இராசியில் 

இருந்தாலும், சர இராசி அல்லது பன்ணிரண்டாமிடத்தில்  பலமின்றி பாவக்கோளுடன் இலக்கனாதிபதி கூடி இருந்தாலும் வேறு நாட்டிற்கும் செல்வான்.


#வெளிநாட்டு பயணம்,1  இராகு,சனி ,பத்தாமிடம்.சாதக சிந்தாமணி.#