புதன், 28 டிசம்பர், 2022

Merry Christmas every one.,

 எனக்குக் கிடைத்த விலைமதிக்க முடியாத நத்தார் பரிசு.இவர்கள் என்ன
சொல்லி வாழ்த்தினார்கள் என்பதை,உறுதிப்படுத்த U.S.க்கு
தொலைபேசி எடுக்க வேண்டியிருந்தது.
Bostan,Us!grand, children.

அம்மா எனும் வார்த்தை.


 

தெரிந்து கொள்ளுவோம்.!