வியாழன், 3 செப்டம்பர், 2009

இலங்கைச் சரித்திரம் -21


Posted by Picasaபடிக்கும் முன் இலங்கைச் சரித்திரம் 01-ல் இருந்து ஆரம்பியுங்கள். அங்கிருந்து வந்தால் தான் எதுவும் விளங்கும்
பக்கத்தின் மேல் கர்சரை (மவுசை ) வைத்து அழுத்தினால் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும்.தொடர்ந்து வாசியுங்கள் வாசித்துவிட்டு நாலுவரி பினூட்டத்தில் எழுதுங்கள் தொடரும் பக்கம்  22 க்குச்  செல்ல   ..

இலங்கைச் சரித்திரம்-20


Posted by Picasa படிக்கும் முன் இலங்கைச் சரித்திரம் 01- ல் இருந்து ஆரம்பியுங்கள். அங்கிருந்து வந்தால் தான் எதுவும் விளங்கும் பக்கத்தின் மேல் கர்சரை (மவுசை ) வைத்து அழுத்தினால் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும்.தொடர்ந்து வாசியுங்கள் வாசித்துவிட்டு நாலுவரி பினூட்டத்தில் எழுதுங்கள் தொடரும் 21 வது  பக்கத்திற்குச்  செல்ல  ..