வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2017

ஜல்லிக் கட்டுக்குக் ..........

 ஜல்லிக் கட்டுக்குக்
கடிதம் எழுத!
கருணாநிதியை
தேடுது!!

கடுதாசி.