புதன், 19 ஆகஸ்ட், 2009

Idea Star Singer 2008 Somadas Performance Comments-2

சக்தி தொலைகாட்சி நிலையத்தாருக்கு இது சமர்ப்பணம்.இதை பார்த்தாவது அவர்கள் செய்யும் நிகழ்சிகளை ஒழுங்கமைக்கட்டும் . ஓட்டையோடு ஒன்பது உடைந்ததோடு பத்து என்ற நிலைமை மாறி நல்ல நிகழ்ச்சிகளை வழங்க முன்வரட்டும்

Idea Star Singer 2008 Somadas Performance Round-1

சக்தி தொலைகாட்சி நிலையத்தாருக்கு இது சமர்ப்பணம்.இதை பார்த்தாவது அவர்கள் செய்யும் நிகழ்சிகளை ஒழுங்கமைக்கட்டும் . ஓட்டையோடு ஒன்பது உடைந்ததோடு பத்து என்ற நிலைமை மாறி நல்ல நிகழ்ச்சிகளை வழங்க முன்வரட்டும்