புதன், 5 அக்டோபர், 2016

உணர்வின் வலிகள் l
உணர்வின் வலிகள்

உணர்வின் வலிகள்
இலங்கையின் பார்வையில்  .
இனவெறி!
இந்தியாவின் கணிப்பு,
தமிழ் நாட்டில் இல்லாதது
இவர்களுக்கும்
இருக்கக் கூடாது.
ஐக்கிய நாடுகளின்
கண்டுபிடிப்பு
இலங்கையில்
இன்னும்
சமாதானம்.