வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

இலங்கை முஸ்லிம்களின் அரசியியல் போக்கு. சத்தார் எம் ஜாவித்

இலங்கை முஸ்லிம்களின் அரசியியல் போக்கு.
சத்தார் எம் ஜாவித்.
இனவாதிகளின் போக்கு இலங்கை முஸ்லிம்களையும் பர்மாவின் ரோகிங்க முஸ்லிம்களின் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லுமா?