வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

பேராசிரியர்களின் வரலாற்றுத் துரோகம்

தமிழ்ப் பேசும் மக்களின் வரலாறுகளையும்,கலை கலாச் சாரப் பண்புகளையும் சிதைத்து,பாடப் புத்தகங்களில் எழுதும் 
பேராசிரியர்களின் வரலாற்றுத் துரோகம்