ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2017

அதிகார போதையின் உச்சத்தை காட்டுகிறது