ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2017

ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு ஒருபோதும் இடமளியோம்