ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2016

Extremist Tamils And Muslims: Their Characteristic Indifference To Sri Lanka’s Sinhala National Identity!

 Extremist Tamils And Muslims: Their Characteristic Indifference To Sri Lanka’s Sinhala National Identity!

Dr.Daya Hewapathirane:

இலங்கையின் சரித்திரம் எப்படி என்பதை இந்த லீங்க்கில் சென்று பாருங்கள்.
நீங்கள் படித்த சரித்திரம் வேறு இந்த சரித்திரம் வேறு இலங்கைக்கு எத்தனை சரித்திரம் இறைவா தலை சுற்றுகிறது,கடைசியில்இருக்கும் கருத்துக்களையும் கட்டாயம் படியுங்கள். ஆசிரியர்

 திரு. Dr.Daya Hewapathirane:


ஐயா முன்னாள் ஜனாதிபதியின் அரசியல் ஆலோசகராம்.நமது தமிழில் ஒரு பழ மொழி ஒன்றுதான் ஞாபகம் வருகிறது,அதற்குப் பிறகு இன்னும் ஒன்று ஞாபகம் 
வருகிறது இடம், பொருள், ஏவல்.எப்படித்தான் தற்போதைய ஜனாதிபதி புதிய அரசியல் அமைப்பை நிறைவேற்றப்போகிறார் எல்லாம் வல்லான் வகுத்த வழி