ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2016

இன்னுமா இந்தத் தமிழ் தலைமைகள் கருணாநிதியை நம்புகிறது? முன்னை நாள் இந்தியாவின் வெளியுறவுச் செயலரின் புத்தகத்தில் இருந்து.

இன்னுமா இந்தத் தமிழ் தலைமைகள் கருணாநிதியை நம்புகிறது?
முன்னை நாள் இந்தியாவின் வெளியுறவுச் செயலரின் புத்தகத்தில் 
இருந்து.