ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2016

இன வழியான சனத்தொகை 1921,1926

இன வழியான சனத்தொகை 1921,1926

1928 ஜூன் 26ந்திகதி தொனமூர் அவர்கள் பிரித்தானிய முடிக்குரிய மூன்றாம்  ஜோர்ஜ் மன்னருக்கு எழுதிய டொனமூர் அரசியல் சீரமைப்பு சம்பந்தமான
அறிக்கையில் இலங்கையின் சனத்தொகை பற்றிய அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார்.அதன் பிரதி