ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2016

இனத்தாலும் மாகாணத்தாலும் அமைந்த குடித்தொகை -1921

இனத்தாலும் மாகாணத்தாலும் அமைந்த குடித்தொகை -1921

இனவாதம் பேசும் எங்கள் மதிப்புக்குரிய புத்த குருமாருக்கு வட கிழக்கில் 
1921ம் ஆண்டு எத்தனை சிங்கள மக்கள் இருந்தார்கள் என்பதை டொனமூர் அரசியல் யாப்பு சீர் திருத்தத்தின் போது அறிவித்திருந்தார் இது சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் மூன்று மொழிகளிலும் வெளியிடப் பட்டது 
இதைக் கண்டுபிடித்தாவது நமது தமிழ் நாட்டாமைகள் பஞ்சாயத்துச் செய்வார்களா?