புதன், 28 டிசம்பர், 2016

உத்தேச அரசியல் அமைப்புக்குத் தமிழ் கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதென்பது சிறந்த விடயம்

உத்தேச அரசியல் அமைப்புக்குத் தமிழ் கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு 
வழங்குவதென்பது சிறந்த விடயம்