புதன், 14 டிசம்பர், 2016


பொது உளச்சார்பு     
இணையத்தில் இலவசமாக ஆசிரியர் க.குணராசாவின்   ( செங்கை                 ஆழியான்)  பொது உளச்சார்பு தமிழ் மொழியில் படித்துப் பயன் பெறுங்கள் படிப்பதற்கு இங்கே செல்லுங்கள்  PDF கோப்பைத் திறக்க முடியாவிட்டால் கீழ் காணப்படும் comments box ல் அறிவியுங்கள்