வியாழன், 15 செப்டம்பர், 2016

நண்பனையும் நேசி!

நண்பனையும் நேசி!-உன்
பகைவனையும் நேசி!
நண்பன் உன் வெற்றிக்குத் 
துணையிருப்பான்.
பகைவன் உன் வெற்றிக்கு 
காரணியாக இருப்பான்!