வெள்ளி, 18 மார்ச், 2011

தண்ணீர் அடிக்கும் ஜப்பான்....

அணு உலையைக் குளிரவைக்க தண்ணீர் தெளிக்கும் ஜப்பான்.அவசியம் ஏற்பட்டால்,அமெரிக்க உதவியை நாடவும் திட்டம்.காணொளியைப் 
பார்க்கவும்.
The Efforts to Cool Down the Nuclear Reactor