திங்கள், 8 மே, 2017

நிதி சம்பந்தமான குறிப்புகள்

நிதி சம்பந்தமான குறிப்புகள்
 அரசாங்க நிருவாகசேவை / தேர்வுப் பரீட்சசைக்குப் பயிற்சி எடுப்பவர்களுக்கு
உதவக் கூடிய ஒரு கைநூல் PDF வடிவில் படித்துப் பயன் பெறுங்கள்  பரீட்சசையில் சித்தி பெறுங்கள்.வர்த்தகம் கணக்கியல் படியாதவர்களுக்கு உதவும்.

இங்கே செல்லுங்கள் முழுவதும் படிக்க.