புதன், 1 மார்ச், 2017

                                                                                           முகாமையாளர்.
                                                                                           ஹற்றன் நெஷனல் வங்கி
                                                                                           களுவாஞ்சிக்குடி                      
                                                                                            திகதி ....................

...................................................

....................................................

......................................................


பெரும்போக விவசாயக் கடன் 2015-2016 
தங்களால்  பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மேற்படி பெரும்போக செய்கைக்கான கடன் தொகையினை   திகதி ............................  ரூபா  ................................  வினை  15/03/2017ற்கு  முன்னதாகச்  செலுத்தி, 2017ஆம்  ஆண்டிற்கான காலபோகக் கடன் வசதிகளை பெற்றுக்  கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்

உண்மையுள்ள ................................
முகாமையாளர்