வெள்ளி, 10 பிப்ரவரி, 2017

அகதி முகாம்களுக்குள் 28 வருடங்களாக வாழ்வது எமக்குத் தெரியாது !