செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

தமிழர் நிலை!-தமிழ நம்பி

  தமிழர் நிலை!
மூத்த தமிழே முதற்றாய் மொழியாம்
            
முடிவைச் சொல்கின்றார்!
ஏத்தும் ஆய்வர் இந்நா கரிகம்
            
எவர்க்கும் முதலென்றார்!
காத்தல் பேணல் கருதாத் தமிழர்
            
கடைகெட் டழிகின்றார்!
ஊத்தை உணர்வால் உறுதன் னலத்தால்
            
உலகில் இழிகின்றார்!
#########தமிழ நம்பி############